Vyhlásenie o ochrane osobných údajov:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Oddiel 1: Úvod a všeobecné informácie

Informácie o ochrane údajov

O nás a našej internetovej stránke
My, spoločnosť BSH domáce spotrebiče, s. r. o., so sídlom Radlická 350/107c, 15800 Praha 5, spravujeme túto internetovú stránku. Pokiaľ nás budete chcieť kontaktovať, využite, prosím, kontaktné informácie uvedené na stránke Informácie o spoločnosti.

Naše hlavné zásady
Ochranu vašich informácií berieme veľmi vážne. Vaše údaje sú preto spracovávané veľmi starostlivo a v prísnom súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Na ochranu všetkých našich internetových stránok pred rizikami spojenými so spracovaním osobných údajov boli prijaté organizačné a technické bezpečnostné opatrenia. Naši partneri, ktorí nám poskytujú podporu pri prevádzkovaní týchto internetových stránok, sa týmito ustanoveniami musia takisto riadiť.

Aké údaje štandardne ukladáme
Bez toho, aby ste poskytovali údaje o svojej totožnosti, môžete používať všetky oblasti našich internetových stránok, ktoré nie sú chránené prihlasovacími údajmi. Štandardne zaznamenávame každé použitie našich internetových stránok, aby sme odvrátili útoky, mohli odstraňovať chyby a vyšetrili bezpečnostné incidenty. O našich dátových záznamoch sa môžete dozvedieť viac v oddiele Ako spracovávame vaše osobné údaje.

Aké povolenie na spracovanie vašich osobných údajov máme
Rešpektujeme vaše súkromie. Z tohto dôvodu spracovávame vaše údaje iba vtedy, ak na to máme oprávnenie. Zhrnutie príslušných zákonných oprávnení, na základe ktorých údaje spracovávame, nájdete v závere týchto informácií. Oprávnenie na príslušné spracovanie vašich osobných údajov nám, samozrejme, môžete dať tiež súhlasom na našej internetovej stránke. V ostatných prípadoch spracovávame vaše údaje, pretože nám to dovoľuje zákon. Keď nám napríklad zašlete objednávku prostredníctvom našich internetových stránok, máme oprávnenie spracovať vaše údaje, aby sme splnili zmluvu. To isté platí o vašom využívaní ostatných služieb na našich internetových stránkach, pri ktorých sa vyžaduje spracovanie vašich údajov. Máme tiež oprávnenie spracovávať vaše údaje v prípade nášho oprávneného záujmu. Príkladom môžu byť dátové záznamy, ktoré zhromažďujeme, aby sme napr. zaistili plynulú a bezchybnú prevádzku našich internetových stránok (vrátane technického zaistenia webovej stránky). V každom prípade vás budeme informovať o zodpovedajúcom spracovaní vašich osobných údajov a, samozrejme, pri akomkoľvek spracovaní budeme brať do úvahy vaše záujmy. V prípade, že máte otázky k vašim osobným údajom, nájdete svoje práva, týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, v poslednom oddiele Informácie o ochrane osobných údajov.

Povolenie, ktoré využívame, a situácie, v ktorých ich využívame, sú vypísané v nasledujúcom oddiele. Na našich internetových stránkach nájdete detailnejšie informácie o spôsoboch, akými sú vaše údaje zhromažďované,spracovávané a používané (t. j. druh, rozsah a účel spracovania údajov) v tom istom oddiele.

Čo by ste ešte mali vedieť:
Používatelia vo veku 15 rokov alebo mladší by mali poskytovať svoje osobné údaje so súhlasom svojich rodičov alebo zákonných zástupcov. Platné právo o ochrane osobných údajov môže uplatňovať rozdielne vekové obmedzenia.

Naše internetové stránky môžu obsahovať odkazy na internetové stránky, ktoré nie sú nami poskytované. Nemáme žiadny vplyv na to, akým spôsobom sú vaše údaje spracovávané na týchto internetových stránkách, alebo či zodpovedajú ustanoveniam o ochrane údajov. Berte, prosím, na vedomie všetky Informácie o ochrane údajov, ktoré poskytujú.

Oddiel 2: Spracovanie údajov na internetových stránkach

Ako spracovávame vaše údaje (Prezentácie na webových stránkach, záznamy, cookies, sledovanie, atď.)

Prezentácia na webovej stránke, zaznamenanie údajov
Aby sa mohla webová stránka zobraziť vo vašom internetovom prehliadači, používame rôzne technické zariadenia kvôli tomu, aby sme sa uistili, že akýkoľvek obsah (text, obrázky, video atď.) je vždy aktuálny. Aby bolo zaručené, že je vylepšovaný váš používateľský komfort, obzvlášť rýchlosť načítania webovej stránky, využívame i poskytovateľov technických služieb, ktorí nám dovoľujú poskytovať obsah, ktorý je pre prezentáciu webovej stránky požadovaný (takzvané „Siete na doručovanie obsahu“ alebo CDN). Títo poskytovatelia technickej CDN služby vystupujú v našom mene a sú viazaní našimi pokynmi podľa príslušných dohôd. Údaje zhromaždené týmto spôsobom budú používané iba na zobrazenie obsahu webovej stránky vo vašom internetovom prehliadači a budú vymazané obratom po dočasnom uložení v rozsahu dodávky.

Váš internetový prehliadač zasiela automaticky na technické účely nášmu serveru informácie stále, keď zobrazí naše internetové stránky (t. j. zhromaždené údaje). Niektoré z týchto informácií ukladáme do súboru protokolov ako napríklad:

 • dátum prístupu;
 • čas prístupu;
 • adresa URL prevádzanej stránky;
 • verzia použitého protokolu HTPP;
 • navštívené súbory;
 • objem prenesených dát;
 • typ a verzia internetového prehliadača;
 • typ operačného systému;
 • IP adresa (anonymná).

Súbory protokolov neobsahujú žiadne osobné údaje. Zhromaždené údaje iba analyzujeme v prípade potreby podľa udalosti, obzvlášť v prípade, keď chceme opraviť chyby pri prevádzke našich internetových stránok alebo objasniť bezpečnostné incidenty. Tieto údaje uchovávame na neurčito.

Môže nastať situácia, keď bude nevyhnutné zaznamenať IP adresu daného zariadenia, rovnako ako prihlasovacie údaje, aby sme mohli odstrániť chyby alebo uchovať dôkazy týkajúce sa bezpečnostných incidentov. Tieto údaje vymažeme, keď bude chyba opravená alebo bezpečnostný incident celkom objasnený, alebo pokiaľ už pôvodný účel spracovávania nie je z iných dôvodov aktuálny. V prípade bezpečnostného incidentu odovzdáme zhromaždené údaje príslušným orgánom vykonávajúcim vyšetrovanie. Každý prípad bude zvažovaný v rámci možností individuálne.

Takéto záznamy údajov uchovávame oddelene od ostatných údajov, ktoré sa vzťahujú na využívanie našich internetových stránok.

Registrácia na webových stránkach
Na našich internetových stránkach sa môžete registrovať na používanie rôznych služieb. V rámci procesu registrácie zbierame a spracovávame nasledujúce údaje:

Požadované údaje:

 • oslovenie,
 • meno a priezvisko,
 • emailová adresa,
 • heslo.

Voliteľné údaje:

 • adresa,
 • telefónne číslo,
 • číslo mobilného telefónu,
 • dátum narodenia,
 • súhlas so zasielaním reklamných letákov a možnosť ho odvolať.

Ukladáme údaje registrovaných používateľov dovtedy, kým tento používateľ nezruší svoj účet. Registrovaní používatelia môžu svoj účet kedykoľvek zrušiť pomocou nastavení svojho používateľského účtu. Používateľský účet tiež používateľovi umožňuje kedykoľvek meniť alebo rušiť konkrétne údaje poskytnuté pri registrácii.

Pohodlná registrácia – prihlásenie cez sociálnu sieť
Na registráciu na našich webových stránkach môžete tiež využiť túto pohodlnú registráciu (alebo Možnosť prihlásenia cez sociálnu sieť). Je k dispozícii pre rôzne sociálne siete. Na registráciu budete presmerovaní na webovú stránku príslušnej sociálnej siete, kde sa môžete zaregistrovať so svojimi prístupovými údajmi. Tak bude prepojený váš používateľský účet na sociálnej sieti s používateľským účtom na našej webovej stránke. Pri tomto prepájaní automaticky dostaneme od vašej sociálnej siete údaje, ktoré sú potrebné na registráciu. Ktoré údaje sú prenášané z vašej sociálnej siete k nám, to sa môžete dozvedieť v oddiele Informácie o ochrane osobných údajov a podmienkach používania príslušnej sociálnej siete. My z týchto údajov, na poskytnutie našich služieb, ukladáme a spracovávame iba vaše meno a emailovú adresu.

Vďaka prepojeniu dvoch používateľských účtov sa nemusíte dodatočne registrovať na našej webovej stránke, pokiaľ ste sa už zaregistrovali na sociálnej sieti. V internetovom prehliadači budú nastavené zodpovedajúce cookies a pri ďalšej návšteve webovej stránky budú na tento účel aj využité.

Údaje uložené v tomto kontexte pohodlnej registrácie používame výhradne na poskytovanie služieb našej webovej stránky, obzvlášť Možnosti prihlásenia cez sociálnu sieť. Údaje o registrovaných používateľoch ukladáme dovtedy, kým nie je daný používateľský účet zrušený. Registrovaný používateľ môže svoje účty kedykoľvek zrušiť pomocou nastavení používateľského účtu. Používateľský účet tiež ponúka kedykoľvek možnosť zmeny alebo výmazu určitých údajov vložených počas registrácie.

Kontaktujte nás
Pokiaľ nás kontaktujete mimo rámca konkrétneho zmluvného vzťahu (napr. zadanie objednávky) alebo registrácie, poskytujeme tiež prostredníctvom našich webových stránok rôzne čisto technické možnosti kontaktu, vrátane možnosti kontaktovať nás napr. prostredníctvom (automatizovaného) chatu.

Aby sme mohli pri takej forme kontaktu spracovať vašu konkrétnu požiadavku, môžeme vás požiadať o poskytnutie osobných údajov. Tie zahŕňajú napríklad vaše meno a emailovú adresu a ďalšie informácie, napríklad predmet žiadosti a vašu správu. Je možné uviesť voliteľnú poštovú adresu alebo telefónne číslo. Požadované informácie zhromažďujeme preto, aby sme mohli vhodným spôsobom vybaviť vašu žiadosť.

Takto poskytnuté osobné údaje sú použité výhradne na účel, na ktorý nám ich poskytujete pri kontakte – obzvlášť pri spracovaní vašej žiadosti. Údaje nebudú bez vášho výslovného súhlasu použité na iné účely, ani odovzdané tretím stranám. Z toho sú vylúčené – pokiaľ je to nevyhnutné na splnenie vašej žiadosti – osoby a spoločnosti (napr. miestna zmluvná servisná spoločnosť) zapojené do prevádzkovania komunikácie a odpovede na vašu žiadosť. Pokiaľ sa neuplatní žiadna zákonná povinnosť uchovania, budú vaše osobné údaje po spracovaní žiadosti odstránené.

Rezervujte si opravu online
Na našej webovej stránke si môžete priamo dohovoriť schôdzku ohľadom opravy so servisným technikom. Všeobecne na to potrebujeme informácie o vašom domácom spotrebiči, popise problému, vašej adrese a ďalších kontaktných údajoch. Konkrétne údaje, ktoré za týmto účelom zhromažďujeme, sú určené rezervačným procesom. Sme oprávnení spracovať vaše údaje na vykonanie opravy a dokončenie akýchkoľvek nadväzujúcich činností právnym predpisom (článok 6 odst. 1b Nariadenie (EÚ) 2016/679).

V rámci rezervačného procesu kontrolujeme správne vyhláskovanie vašej adresy pomocou databázy Google Maps, aby nedošlo k preklepom alebo iným chybám. Vaše osobné údaje v tomto kontexte neprenášame.

Vaše informácie ukladáme tak dlho, ako je potrebné na plnenie zmluvy a na splnenie právom stanovenej doby na uloženie informácií.

Google Maps je služba poskytovaná spoločnosťou Google LLC (predtým Google Inc.), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Podrobnosti o tom, ako sú osobné údaje spracovávané pri použití Google Maps, môžete nájsť prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://policies.google.com/privacy. Google je certifikovaný podľa Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Newsletter
Naše internetové stránky ponúkajú možnosť prihlásiť sa na odber nášho newslettra. Používame proces dvojitého prihlásenia, aby sme si overili, či sa majiteľ emailovej adresy skutočne prihlásil na odber. Proces na odber newslettra prebehne úspešne iba vtedy, pokiaľ majiteľ emailovej adresy výslovne potvrdí aktiváciu newslettra tým, že klikne na odkaz v potvrdzovacom emaile. Dokončenie jednotlivých fáz procesu dvojitého prihlasovania zaznamenávame s cieľom zabezpečenia dôkazov.

Ako súčasť našich newslettrových kampaní používame analytické nástroje, aby sme vám náš newsletter ušili na mieru, a to na reklamné účely a prieskum trhu. Preto zhromažďujeme a spracovávame údaje o vašom používaní nášho emailového newslettra. Keď otvoríte náš emailový newsletter, tak sa súbor obsiahnutý v tomto emaile (takzvaný webový maják) pripojí na naše servery. To nám dovoľuje stanoviť, či bol daný emailový newsletter otvorený, a pokiaľ áno, tak na aký obsah bolo kliknuté. Ďalej zhromažďujeme technické informácie o vašom koncovom zariadení, ktorým je obsah emailového newslettra prijatý (napr. čas prijatia, druh prehliadača a operačný systém). Tieto údaje používame výhradne na štatistickú analýzu našich newslettrových kampaní.

Pokiaľ sa prihlásite na odber nášho newslettra, teda súhlasite s tým, že vám bude zasielaný, vaše údaje sa použijú výhradne na odoslanie newslettra a na analýzu jeho použitia. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Príslušný odkaz je zahrnutý v každej kópii nášho newslettra. Berieme na vedomie, že ste sa odhlásili z odberu newslettra v našej databáze.

Účasť v súťažiach
Informácie, ktoré poskytnete pri registrácii do tomboly/súťaže, uložíme a použijeme k začatiu tomboly/súťaže a na dokončenie možných následných krokov. Údaje, ktoré zhromažďujeme na tento účel, závisia od registračného formulára na stránke konkrétnej udalosti.

Vaše informácie sú zmazané, keď prestanú byť potrebné ohľadom tomboly/súťaže alebo akýchkoľvek krokov.

Účasť v prieskumoch/recenzia
Na našej webovej stránke robíme prieskumy. Všeobecne sú tieto prieskumy realizované anonymne. Pokiaľ výnimočne počas prieskumu zhromažďujeme vaše údaje, potom informácie, ktoré poskytnete, budú nami uložené a použité, aby sme previedli a vyhodnotili daný prieskum. Zo samotného prieskumu potom vyplýva, ktoré údaje s týmto cieľom zhromažďujeme. Vaše údaje budú vymazané, keď nie sú naďalej potrebné na prieskum a nadväzujúce činnosti.

Zároveň môžete pri niektorých výrobkoch na našej webovej stránke vytvárať hodnotenia. Údaje, ktoré s týmto cieľom zhromažďujeme, môžete nájsť vo formulári, ktorý je na tento účel poskytnutý. V tomto prípade sa použijú zvláštne predpisy, ktoré vám budú oznámené samostatne počas podania hodnotenia. Na správu recenzií používame poskytovateľa služieb.

Účasť na udalostiach
Informácie, ktoré poskytnete pri registrácii na udalosti, uložíme a použijeme na začatie akcie a dokončenie akýchkoľvek následných krokov. Údaje, ktoré zhromažďujeme na tento účel, závisia od registračného formulára na stránke konkrétnej udalosti. Vaše informácie sú vymazané, keď nie sú naďalej potrebné na uskutočnenie udalosti alebo dokončenie akýchkoľvek nadväzujúcich činností.

Niektoré udalosti vyžadujú priame zaplatenie účastníckeho poplatku, alebo sú úplne, či čiastočne dozorované a realizované našimi partnermi. V takom prípade môžete byť presmerovaní na webovú stránku príslušného partnera. V tomto prípade sú príslušné platobné údaje (priezvisko, krstné meno, poštová adresa, počet účastníkov, platobné spôsoby) prevedené nášmu partnerovi, aby uskutočnil danú udalosť/platobný proces, a to za predpokladu, že ste tak už urobili.

Naše stránky sociálnych médií
Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitá. Spracovávame zaslané osobné údaje, ktoré sú zhromaždené počas vašej návštevy našej príslušnej stránky na sociálnych médiách (napr. fanúšikovská stránka na Facebooku, stránka na Instagrame, a to dôverne a iba v súlade so zákonnými ustanoveniami).

Zodpovedným za spracovanie vašich údajov prostredníctvom stránok sociálnych médií je príslušný prevádzkovateľ daného sociálneho média (pozri príklady nižšie) spoločne s nami. V rozsahu, v ktorom k spracovaniu týchto údajov dochádza v oblasti našej zodpovednosti, sme vám k dispozícii, pokiaľ ide o akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov a výkon vašich práv v súlade s informáciami, ktoré sú uvedené v oddiele Informácie o ochrane osobných údajov.

Spracovanie údajov službou sociálnych médií

Služba sociálnych médií spracováva vaše osobné údaje, keď použijete našu príslušnú stránku sociálnych médií. Spracovanie je spojené napríklad s nasledujúcimi procesmi použitia:

 • prehliadnutie stránky, príspevku alebo videa zo stránky;
 • prihlásenie na stránku, či odhlásenie;
 • označenie stránky alebo príspevku ako „to sa mi páči“ alebo „už sa mi to nepáči“, či podobné funkcie;
 • odporučenie stránky v príspevku alebo komentári;
 • komentovanie, zdieľanie alebo reakcia na príspevok na stránke (vrátane druhu reakcie);
 • skrytie príspevku stránky alebo ohlásenie spamu;
 • z inej stránky, kliknutím na poskytovateľa sociálneho média alebo z webovej stránky mimo poskytovateľa sociálneho média na odkaz, ktorý na túto stránku vedie;
 • prejdenie myškou cez meno alebo profilový obrázok stránky, aby ste videli náhľad ich obsahu.
 • použitie funkcie poskytovateľa sociálneho média, ako je webová stránka, telefónne číslo, tlačidlo „plánovať trasu“ alebo akékoľvek iné tlačidlo;
 • informácia, či login prebieha prostredníctvom počítača či mobilného zariadenia.

V nasledujúcich pokynoch k ochrane údajov poskytovateľa sociálneho média môžete zistiť, ktoré osobné údaje o vás poskytovateľ sociálneho média zhromažďuje, ako sú spracovávané, a ktoré práva na ochranu údajov vo vzťahu s poskytovateľom sociálneho média máte. Po prieskume nemáme žiadny vplyv na spracovanie údajov poskytovateľom sociálneho média.

Spracovanie osobných údajov
Na nami poskytovanej webovej stránke prostredníctvom poskytovateľa sociálneho média nám poskytovateľ sociálneho média udeľuje prístup k nasledujúcim kategóriám údajov:

 • Poskytovateľ sociálneho média nám udeľuje prístup k štatistickým analýzam, ktoré poskytujú informácie o používaní našej webovej stránky na sociálnom médiu. Analýzy, ktoré sú nám viditeľné, nám nedovoľujú individuálne analyzovať správanie jednotlivcov pri používaní. Hodnotiť môžeme iba súhrnné dáta (ako počet kliknutí, lajkov, followerov, región pôvodu, vekovú skupinu, pohlavie atď.), ktoré nás informujú o našom publiku a používaní našej stránky sociálnych médií. Údaje príslušného používateľa, na ktorom sú dané analýzy založené, nám nie sú predvedené.
 • Môžeme nastaviť, aby webová stránka na sociálnom médiu alebo jednotlivé publikované články boli cielené na danú cieľovú skupinu. Toto nastavenie je založené na všeobecných parametroch (napr. veková skupina, jazyk, región, záujmy), ktoré môžu byť použité na priradenie nášho obsahu konkrétnym skupinám. Na základe údajov, ktoré nám poskytovateľ sociálneho média dáva k dispozícii, nie sme schopní oslovovať alebo identifikovať jednotlivé osoby.
 • Pokiaľ nás kontaktujete priamo prostredníctvom poskytovateľa sociálneho média, alebo použijete akýkoľvek iný spôsob interakcie a vedome prenesiete osobné údaje (napr. priamy networking s našou webovou stránkou na sociálnom médiu), potom tieto osobné údaje ukladáme a spracovávame na tie účely, na ktoré ste nám ich previedli.
 • Tieto údaje spracovávame výhradne s cieľom vytvárať taký obsah na našej webovej stránke na sociálnom médiu, ktorý je známy cieľovej skupine, a na lepšie pochopenie a optimalizáciu používania našej webovej stránky na sociálnom médiu.

Nad rámec toho nemôžeme ovplyvniť spracovanie údajov (na poskytnutie tohto dátového toku) poskytovateľom sociálneho média.

Aby ste zistili, ktoré osobné údaje sú od príslušného poskytovateľa sociálneho média podrobne zhromažďované, ako sú spracovávané, a ktoré práva na ochranu údajov vo vzťahu s poskytovateľom sociálneho média máte, pozrite sa, prosím, na nasledujúce pokyny na ochranu osobných údajov poskytovateľa sociálneho média:

 • a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornia 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; Facebook sa prihlásil k programu EU-US Privacy Shield.
 • b) Instagram, poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, https://help.instagram.com/519522125107875

Informácie o programe EU-US Privacy Shield môžete nájsť na https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Aké druhy cookies používame a ako fungujú

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v zvláštnej oblasti pamäti vášho prehliadača. Cookies však nemôžete použiť na spustenie programov alebo prenášanie vírusov do akéhokoľvek počítača. Cookies sú nastavené, keď navštívite našu webovú stránku alebo takzvaný pixel-code/webový maják vyvolá nastavenie cookies. Cookies viac-menej môže čítať iba webový server rovnakej domény, z ktorej boli pôvodne nastavené.

Našu webovú stránku si tiež môžete prezerať bez cookies. Internetové prehliadače sú obvykle nastavené tak, aby cookies prijímali. Pokiaľ chcete zamedziť používaniu cookies vaším internetovým prehliadačom, môžete používanie cookies deaktivovať prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača a vymazaním cookies, ktoré už boli nastavené. Funkcie nápovedy vášho internetového prehliadača vám poradia, ako cookies vo vašom prehliadači deaktivovať a vymazať. Prosím, myslite na to, že deaktivovanie/vymazanie cookies môže mať za následok to, že jednotlivé funkcie našej webovej stránky nebudú fungovať tak, ako očakávate. Cookies, ktoré sa môžu vyžadovať na určité funkcie našej webovej stránky, sú uvedené nižšie. Okrem toho má deaktivácia/vymazanie cookies vplyv iba na tu používaný internetový prehliadač. Pri iných internetových prehliadačoch tak musí byť deaktivácia/vymazanie cookies znovu zopakované.

Okrem toho existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť nastavovaniu určitých cookies, a to buď ich zvolením v našom sledovacom banneri, alebo jednotlivo u príslušného poskytovateľa služieb, ktorého nástroje na určité účely používame. Poukazujeme na túto druhú možnosť v priamom spojení s konkrétnym nástrojom.

Nastavenie cookies
Ako súčasť poskytovania našich webových stránok používame takzvané session cookies, ktoré ukladáme vo vašom zariadení, keď navštívite našu webovú stránku – bez ohľadu na váš výber ako súčasť sledovacieho bannera – a ktoré sa vždy automaticky vymažú, keď internetový prehliadač zavriete (t. j. ukončíte program). To nám dovoľuje poskytovať vám na našej webovej stránke rôzne funkcie s využitím informácií v týchto cookies.

Používame nasledujúce session cookies na určité funkcie, ktoré neobsahujú osobné údaje, a to na nasledujúce účely:

 • aby bolo zaistené prehrávanie video a audio obsahu bez výpadkov (napríklad na prehrávanie videí na Vimeo alebo Youtube);
 • dočasné ukladanie určitých používateľských vstupov (napr. obsah nákupného košíka alebo online formuláre);
 • vylepšovanie používateľskej prívetivosti a meranie štatistického rozsahu.

Session cookies s osobnými údajmi, ktoré používame na určité funkcie:

 • session cookies, ktoré sa používajú na dočasnú identifikáciu alebo autentifikáciu používateľa (napr. prostredníctvom session ID na dočasné uloženie obsahu nákupného košíka).

Session cookies sú automaticky vymazané po zavretí internetového prehliadača, alebo najneskôr na konci životnosti príslušnej cookie.

Trvalé cookies
Trvalé cookies sú cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení i potom, čo ste váš internetový prehliadač zavreli. Informácie v týchto cookies používame na to, aby sme vám poskytli funkcie zvyšujúce pohodlie na našej webovej stránke (napr. na uloženie určitých používateľských preferencií alebo na vyhľadávanie a nastavenie jazyka), ale tiež na zhromažďovanie informácií o vašom používateľskom správaní na našej webovej stránke a na použitie týchto informácií na vylepšenie našej webovej stránky (napr. na vymazanie chýb) a k personalizácii reklám pre vás.

Trvalé cookies s osobnými údajmi na zhromažďovanie vášho používateľského správania sú spracovávané len s vaším súhlasom, ktorý nám môžete udeliť pri prvej návšteve našej webovej stránky prostredníctvom sledovacieho bannera, ktorý je tam zobrazený. Váš súhlas so spracovaním vášho používateľského správania môžete kedykoľvek odvolať vymazaním akýchkoľvek cookies, ktoré boli vo vašom internetovom prehliadači nastavené. V tomto prípade viac-menej môže byť potrebné urobiť nové rozhodnutia ohľadom používania cookies na vyššie uvedený účel prostredníctvom sledovacieho bannera. Zároveň môžete odvolať váš súhlas k jednotlivým analytickým/marketingovým nástrojom, ako si prečítate ďalej.

Dáta z trvalých cookies sú uložené do konca doby platnosti príslušnej cookie, prípadne do ich zmazania vami.

Ďalej podrobnejšie vysvetľujeme, ktoré technológie a partnerov používame na analýzu vášho používateľského správania:

Webová analýza pri použití používateľských profilov
Nástroje webovej analýzy používame na účely reklamy, prieskumu trhu a používateľské väzby ohľadom dizajnu našej webovej stránky (a prípadne newslettra). Na tieto účely používame analytické cookies a/alebo JavaScript na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov o používaní, pokiaľ ide o vašu návštevu na našej webovej stránke a vaše používanie odkazov na newsletter (prípadne). Zhromažďovanie vašich údajov o používaní a vytváraní používateľského profilu z nich je prevádzané s použitím cookie ID. Vaša IP adresa buď nie je zhromažďovaná, alebo je ihneď po zhromaždení anonymizovaná. Preto nie je možné priamo odvodiť vašu identitu z použitého ID.

Nižšie môžete nájsť doplňujúce informácie o nástrojoch webovej analýzy, ktoré používame my a naši partneri, ale i to, ako môžete zabrániť a obmedziť určité nástroje webovej analýzy, pokiaľ ide o zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov.

Adobe Analytics (Adobe Marketing Cloud)
Na webovú analýzu používame Adobe Audience Manager und Adobe Tracking („Adobe Analytics“), službu poskytovanú spoločnosťou Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park Dublin 24, Írsko („Adobe“). Informácie týkajúce sa vášho používania našich internetových stránok sú prenesené na servery spoločnosti Adobe, kde sú podrobené analýze a vracajú sa výhradne k nám v podobe kumulovaných údajov. Tieto údaje nám umožňujú identifikovať trendy, ako sa všeobecne webová stránka používa.

Výsledné používateľské profily nespájame s vaším menom ani s inými údajmi, ktoré by mohli odkazovať na vašu totožnosť ako napríklad vašu emailovú adresu. Údaje o používaní sa uchovávajú v databáze služby, ktorú používame, maximálne 37 mesiacov od dátumu ich zhromaždenia.

Odvolanie (opt-out): Pokiaľ si neprajete, aby dochádzalo k zberu údajov o vašom používaní stránok, použite, prosím, stránky spoločnosti Adobe na odmietnutie tejto služby. Informácie o tom, ako fungujú cookies Adobe Analytics a možnosti odhlásenia, nájdete na nasledujúcej adrese: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Adobe Test & Target
Adobe Test & Target (služba poskytovaná Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ireland, „Adobe“) funguje na princípe A/B testov. To znamená, že osoba, ktorá používa našu internetovú stránku, uvidí inú verziu tejto stránky oproti originálu (napr. so zmeneným dizajnom alebo obsahom). Porovnávaním oboch verzií získavame informácie o tom, ktorú verziu našich internetových stránok používatelia preferujú. Keď sa používa Adobe Test & Target, tak žiadna spracovaná informácia, ktorá sa vás týka, sa nedá použiť na overenie vašej totožnosti. Tiež je aktivovaná anonymná IP adresa, čo znamená, že vaša IP adresa je skrátená skôr, než spoločnosť Adobe Test & Target prevedie ďalšie spracovanie. Nespájame takto vzniknuté používateľské profily s vaším menom či inými údajmi, ktoré by mohli odhaliť vašu totožnosť ako napríklad vašu emailovú adresu.

Údaje o používaní sa uchovávajú v službe, ktorá sa používa maximálne 37 mesiacov od dátumu ich zhromaždenia.

Odvolanie (opt-out): Pokiaľ chcete zabrániť zhromažďovaniu údajov o vašom používaní stránok, kliknite na nasledujúci odkaz http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informácie o tom, ako fungujú cookies Adobe Test & Target a možnosti odhlásenia tejto služby, nájdete na tomto odkaze: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

ChannelSight
Môžete si zakúpiť veľké množstvo našich produktov priamo prostredníctvom príslušneho hyperlinkového odkazu (napr. tlačidlo „Kúpiť online“) na online obchody spolupracujúcich predajcov (napr. funkcia „Do obchodu“). Pokiaľ budete nasledovať príslušný hypertextový odkaz na zvolenej stránke produktu v online obchode predajcu, používame kód javascript a súbory cookies (t. j. sledovanie konverzií) na zaznamenanie, že ste klikli na hypertextový odkaz, ako i to, či sa dá produkt zakúpiť v online predajni predajcu, alebo nie. Údaje o používaní, ktoré sú týmto spôsobom zhromaždené, sa používajú na meranie atraktivity funkcie „Do obchodu“ a prípadne na účely vyrovnania provízie s online obchodom predajcu (tzv. affiliate marketing). Niekedy nám online obchody predajcov platia províziu, pokiaľ im úspešne presmerujeme potenciálnych kupujúcich a zákazníkov.

Na účely sledovania používame poskytovateľa služieb spoločnosti ChannelSight Ltd., Suite 3, Anglesea House, Carysfort Ave., Blackrock, Co. Dublin, Írsko (www.channelsight.com). Informácie, ktoré sa týkajú používania funkcie „Prejsť na internetové stránky predajcu“, sú odoslané na servery spoločnosti ChannelSight, tam sú analyzované a vrátené, aby nám umožnili vyhodnotiť trendy, týkajúce sa používania funkcie „Do obchodu“.

Upozorňujeme, že hore uvedené sledovanie je priamo spojené s funkciou „Do obchodu“, keď vás budeme informovať o zamýšľanom použití údajov. Používaním tlačidla „Do obchodu“ na našej internetovej stránke dávate súhlas s prevádzaním záznamov medzi webmi používaním vašej webovej stránky a analýzou nami prevádzanou na zamýšľaný účel, predovšetkým zhromaždením pridružených údajov spoločnosti ChannelSight a predajcom, a tiež prenosom týchto údajov od spoločnosti ChannelSight a predajcu do našej spoločnosti. Údaje o používaní sú zmazané, keď prestanú slúžiť ako podklad na platbu provízie a analýzu.

Odvolanie (opt-out): Na zamedzenie zhromažďovania údajov o používaní prostredníctvom Channelsight, prosím, použite webovú stránku na odvolanie Channelsight pod nasledujúcim odkazom: https://www.channelsight.com/privacypolicy/.

Hotjar

Aby sme vylepšili naše webové stránky a služby, ktoré ponúkajú, zaznamenávame pohyby myšou a kliknutia náhodne vybraných používateľov našich internetových stránok, pričom vaša IP adresa je anonymná.

S cieľom zhromažďovania týchto údajov o používaní, využívame služby poskytovateľa Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, Elia Zammit Street 3, St Julians STJ 3155, Malta. (Podmínky služby https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service/)

Výsledné používateľské profily nespájame s vaším menom ani s inými údajmi, ktoré by mohli odkazovať na vašu totožnosť ako napríklad vašu emailovú adresu. Údaje o používaní sú uložené počas 3 mesiacov od dátumu zhromaždenia.

Odvolanie (opt-out): Ak chcete zabrániť zhromažďovaniu týchto údajov o používaní, kliknite na webovú stránku na zrušenie služby HotJar cez nasledujúci odkaz: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/

Marketing s využitím „profilov o používaní“
Na našej webovej stránke používame rôzne marketingové nástroje, pokiaľ ste nám na to udelili povolenie, napr. udelením vášho súhlasu v sledovacom banneri. Tieto marketingové nástroje nám dovoľujú poskytovať vám informácie o našich výrobkoch na našich a ďalších webových stránkach, ktoré by vás mohli počas používania našej webovej stránky zaujímať. S týmto cieľom zhromažďujeme a spracovávame vaše používateľské správanie pri návšteve našej webovej stránky, ako sú navštívené stránky, navigačné vzorce, zakúpené výrobky a podobné dáta. Zhromažďovanie vašich údajov o používaní a vytváraní vášho profilu o používaní z týchto údajov prebieha z hľadiska dát úsporným spôsobom s použitím cookie ID či iných technológií.

Zároveň používame marketingové nástroje od partnerov. Naši partneri spracovávajú vaše údaje na ich vlastnú zodpovednosť. Nižšie nájdete informácie o technológiách, ktoré využíváme a o partneroch, ale i informácie o tom, ako môžete zabrániť zhromažďovaniu a spracovaniu údajov vyššie popísaných. Na marketingové nástroje odkazujeme samostatne na našu zodpovednosť.

Tieto marketingové nástroje sú založené na princípe, keď umiestnime reklamy, ktoré sú pre používateľa relevantné, na našich stránkach a stránkach tretích strán, ktoré môžu vylepšiť správy o výkonnosti kampane, a ktoré bránia používateľovi, aby rovnaké reklamy videl viackrát. Ďalej môžeme tiež zaznamenávať, či boli žiadosti danej reklamy úspešné (konverzia). Toto je napríklad prípad, keď zákazník vidí nami umiestnenú reklamu a neskôr si rovnakým internetovým prehliadačom niečo na našej webovej stránke zakúpi.

Keď navštívite našu webovú stránku, váš internetový prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom príslušného poskytovateľa služby. V rámci tejto integrácie poskytovateľ služby dostane informácie, že príslušnú časť našej webovej stránky niekto navštívil, alebo že bolo kliknuté na reklamu, a odovzdá nám zodpovedajúce hodnotenie.

Pokiaľ ste registrovaní na službu príslušného poskytovateľa služieb, môže tento poskytovateľ služieb danú návštevu priradiť k vášmu účtu. I keď u konkrétneho poskytovateľa služieb registrovaní nie ste, alebo pokiaľ ste sa neprihlásili, vaša IP adresa bude technicky prenesená k poskytovateľovi služieb ako súčasť vyššie uvedeného technického procesu, pokiaľ je to potrebné na technické poskytnutie danej služby. Napríklad, niektorí poskytovatelia služieb tiež vytvárajú používateľský profil pre neregistrovaných a neprihlásených používateľov, ktorí nie sú spojení s akýmkoľvek účtom poskytovateľa služieb, na základe prenášaných dát. Tomu sa môžete vyhnúť, pokiaľ nebudete pristupovať ku konkrétnemu obsahu na našej webovej stránke (napr. videá od tretích strán).

Zároveň používame technológiu na zlepšenie kvality našich reklám. To znamená, že reklamy sú prehrávané len používateľom s potenciálnym záujmom o naše propagované produkty a služby, alebo používateľom s určitými, ale abstraktnými vlastnosťami (takzvané „bežné publikum“).

Nižšie vás informujeme o poskytovateľoch marketingových nástrojov, ktoré používame, ich predpisoch na ochranu údajov, ale i o tom, ako môžete – pokiaľ ide o príslušných poskytovateľov – trvalo zabrániť zhromažďovaniu údajov o používaní. Aby ste zamedzili používaniu cookies vaším internetovým prehliadačom, môžete ďalej deaktivovať používanie cookies priamo v nastaveniach vášho internetového prehliadača a vymazať cookies, ktoré už boli nastavené. Prosím, myslite na to, že toto opatrenie nevymaže používateľské profily už vytvorené poskytovateľom, ale iba bráni budúcemu zhromažďovaniu ďalších používateľských údajov.

Google Ad Server
Používame online marketingový nástroj Google Ad Server (predtým DoubleClick) spoločnosti Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Dáta o používaní budú vymazané po 540 dňoch od okamihu zhromaždenia. Pre viac informácií o DoubleClick, prosím, navštívte https://www.google.de/doubleclick, alebo všeobecné zásady ochrany súkromia Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Online marketingové nástroje od Google používame na našu vlastnú zodpovednosť. V tomto ohľade sme sa s Google v dohode o ochrane údajov dohodli, že údaje o našich zákazníkoch môžu byť spracované iba na základe našich pokynov, nesmú byť odovzdané tretím stranám a musia byť dostatočne technicky chránené.

Odvolanie (opt-out): Aby ste trvalo zamedzili zhromažďovaniu údajov o používaní, Google ponúka plugin pre rôzne internetové prehliadače: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Aby ste vypli iba reklamy založené na záujme, môžete blokovať používanie cookies tretích strán alebo cookies z domény „www.googleadservices.com“ alebo vypnúť reklamy založené na záujme využitím tohto odkazu na https://www.google.de/settings/ads.

Facebook Pixels a Custom Audiences
Používame marketingové nástroje „Facebook Pixels a Custom Audiences“ spoločnosti Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, pokiaľ ste rezidentom EÚ („Facebook“).

Facebook spracováva vaše údaje v rámci svojej vlastnej zodpovednosti za ochranu údajov ako súčasť zásad o používaní údajov Facebooku. Informácie o reklamách Facebooku a Facebook pixels môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch:

https://www.facebook.com/policy a https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Odvolanie (opt-out): Aby ste trvalo zamedzili zhromažďovaniu údajov o používaní, obráťte sa, prosím, na prevádzkovateľa stránok Facebook. Ako registrovaný používateľ Facebooku tiež môžete nastaviť, aké druhy reklám sa vám v rámci Facebooku zobrazujú. Využite nasledujúci odkaz: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Google Ads & Remarketing
Táto webová stránka používa online marketingové nástroje „Google Ads & Remarketing“ spoločnosti Google LLC,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google sa pripojil k programu EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Online marketingové nástroje od Google používame na našu vlastnú zodpovednosť.

Cookies použité pri tejto službe obvykle prepadajú po 30 dňoch a ich zmyslom nie je osobne vás identifikovať. Google nám iba poskytuje štatistické hodnotenie. Google vaše informácie spracováva v súlade so zásadami Google o používaní údajov. Viac informácií môžete nájsť na nasledujúcom odkaze: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Odvolanie: Aby ste trvalo zamedzili zhromažďovaniu údajov o používaní, Google ponúka plugin pre rôzne internetové prehliadače: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Aby ste vypli iba reklamy založené na záujme, môžete blokovať používanie cookies tretích strán alebo cookies z domény „www.googleadservices.com“ alebo vypnúť reklamy založené na záujme využitím tohto odkazu na https://www.google.de/settings/ads. Internetové reklamy sa dajú tiež deaktivovať prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pokiaľ sa poskytovateľ pripojil k samoregulačnej kampani „About Ads“.

Sociálne siete a podobné siete a služby
Obsah z našich stránok je možné zdieľať na sociálnych sieťach pomocou integrovaných tlačidiel sociálnych sietí. Všetky tlačidlá sociálnych sietí, ktoré umožňujú zdieľanie obsahu, sú integrované pomocou jednoduchých hypertextových odkazov a nepoužívajú sociálne zásuvné moduly, vyvinuté poskytovateľom sociálnych sietí. Tak je zaistené, že vaše údaje nie sú automaticky odosielané na servery sociálnych sietí ihneď potom, čo navštívite naše stránky. Okrem toho, pokiaľ budete zdieľať obsah z našich stránok, prenášame na sociálnu sieť iba tie informácie, ktoré sú potrebné na zobrazenie daného obsahu (napr. odkaz na obsah, ktorý chcete zdieľať). Naša spoločnosť v tomto prípade neprenáša žiadne osobné údaje.

Súčasne je možné na sociálnych sieťach nájsť jednoduché odkazy na naše internetové stránky. Pokiaľ sa pomocou odkazu z našich stránok dostanete na sociálnu sieť, alebo pokiaľ sa prihlásite do svojej sociálnej siete, aby ste mohli zdieľať obsah z našich stránok, dôjde k spracovaniu vašich údajov poskytovateľom danej sociálnej siete.

Pokiaľ ste pri používaní našej webovej stránky alebo jednotlivých funkcií (napr. Vimeo, YouTube) registrovaní a prihlásení v iných sieťach alebo službách, ktoré vyžadujú registráciu, príslušná sieť/služba môže zhromažďovať informácie o vašom používaní alebo prijať nastavenia, ako je status videných/prehrávaných videí. Tieto údaje sú zhromažďované výhradne príslušnou sieťou/službou v rámci jej vlastnej zodpovednosti za ochranu údajov a spracované príslušným poskytovateľom.

Pre informácie o účele a rozsahu zhromažďovania dát, ďalšom spracovaní a používaní týchto údajov poskytovateľom príslušnej siete, a o vašich právach v tejto oblasti a nastavení možností, ako chrániť svoje súkromie, sa zoznámte, prosím, s oddielom Informácie o ochrane osobných údajov sprostredkovaným na webových stránkach príslušného poskytovateľa.

Vyhľadávanie predajcu pomocou služby Google Maps
Jednou z funkcií, ktoré máte k dispozícii ako používateľ našej webovej stránky, je mapa, ktorá zobrazuje autorizovaných predajcov vo vašom regióne. Na zobrazovanie tejto mapy používame službu Google Maps. Google Maps je služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Detailné informácie o tom, ako sú spracovávané osobné údaje pri používaní služby Google Maps, nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pokiaľ si prajete zobraziť autorizovaných predajcov vo vašom regióne, musíte zadať miesto, a to buď manuálnym zadaním vašej polohy, alebo automatickým určením pomocou funkcie geolokácia vo vašom internetovom prehliadači. Pri manuálnom zadaní polohy nedochádza k spracovaniu osobných údajov, pokiaľ neuvediete svoju adresu. Automatická identifikácia polohy pomocou funkcie geolokácie alebo internetového prehliadača vyžaduje spracovanie vašej IP adresy. V tejto súvislosti sme oprávnení spracovávať vaše údaje s vaším súhlasom, ktoré požaduje váš internetový prehliadač pri vstupe na mapu. V tomto prípade neukladáme vašu IP adresu.

Prípady, keď prenášame vaše údaje
Spolupracujeme s mnohými poskytovateľmi služieb, aby sme implementovali a spravovali naše webové stránky. Starostlivo sme si týchto poskytovateľov vybrali a uzavreli s každým z nich dohodu o ochrane údajov, aby sme zabezpečili vaše informácie.

Poskytovatelia služieb, ktorí implementujú a prevádzkujú našu webovú stránku sú:

 • poskytovateľ hostingových služieb vrátane súvisiacich technických služieb (napr. kontrola a meranie výkonnosti, siete na dodávanie obsahu);
 • poskytovateľ služieb na poskytnutie doplnkových funkcií pre našu webovú stránku (napr. produktové videá, flip katalóg issu);
 • poskytovateľ programátorských služieb;
 • poskytovateľ služieb predaja a marketingu;
 • poskytovateľ hotline služieb.

V prípade potreby odovzdávame vaše údaje iným príjemcom, aby sme splnili zmluvu s vami, kde my alebo príjemca máme oprávnený záujem na sprístupnenie vašich údajov, alebo pokiaľ ste udelili súhlas s týmto prenosom. V týchto prípadoch budú vaše údaje spracované v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov platných u príjemcu vašich dotknutých údajov. K týmto príjemcom patria poskytovatelia služieb a ďalšie spoločnosti v rámci našej obchodnej skupiny. Ďalej je možné prenášať údaje k iným príjemcom v prípade, že sme nútení tak urobiť z dôvodu zákonnej povinnosti alebo v dôsledku správnych alebo súdnych príkazov.

Ďalšími príjemcami vašich údajov sú:

 • zasielateľské služby na dodávanie/zber produktov;
 • poskytovatelia služieb spracovania platieb;
 • poskytovatelia služieb správy pohľadávok;
 • organizátori marketingových súťaží alebo akcií.

Vaša kontaktná osoba na všetky otázky týkajúce sa ochrany údajov
Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo uplatňovania vašich práv, použite nasledujúce kontaktné informácie, aby ste sa priamo obrátili na nášho poverenca na ochranu osobných údajov:

BSH Hausgeräte GmbH
Poverenec na ochranu osobných údajov
Carl-Wery-Str. 34
81739 Mníchov, Nemecko
Data-Protection-CZ@bshg.com

Zmeny oddielu Informácie o ochrane osobných údajov
Informácie o ochrane osobných údajov odrážajú aktuálny stav spracovania údajov na našej webovej stránke. V prípade zmien v oblasti spracovania osobných údajov bude oddiel Informácie o ochrane osobných údajov náležitým spôsobom aktualizovaný. Na našej webovej stránke poskytujeme vždy najnovšiu verziu informácií o ochrane údajov, aby ste sa dozvedeli o rozsahu spracovania údajov na našej webovej stránke.

Oddiel 3: Práva používateľov

Doplňujúce informácie podľa NARIADENIA (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR)

Právny základ na spracovanie údajov
Vyššie uvedené operácie spracovania údajov zakladáme na:

 • oprávnení podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie (EÚ) 2016/679:
  • registrácia na našej webovej stránke;
  • nakupovanie na našej webovej stránke;
  • pohodlná registrácia (Možnosť prihlásenia cez sociálnu sieť);
  • dohodnutie schôdzky pre opravu online;
  • účasť v súťažiach;
  • účasť v priekumoch, hodnoteniach;
  • účasť na udalostiach;
 • oprávnení podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie (EÚ) 2016/679:
  • technické poskytovanie prezentácie webovej stránky (napr. Siete na doručovanie obsahu);
  • doplnkové webové funkcie (napr. produktové videá, flip katalóg Issu);
  • záznamy údajov;
  • kontaktujte nás;
  • dohodnutie schôdzky na opravu online (spracovanie údajov na overenie adresy);
  • session cookies a trvalé cookies na funkcie uľahčenia;
  • webová analýza & marketing;
   • Adobe Analytics
   • Adobe Test & Target
 • Váš súhlas podľa článku 6 odst. 1 písm. a) Nariadenie (EÚ) 2016/679:
  • hľadanie dílera s Google Maps;
  • newsletter;
  • trvalé cookies na zaznamenanie používateľského správania;
  • webová analýza & marketing
   • Channel Sight
   • mouse flow
   • DoubleClick
   • Facebook Pixels a Custom Audiences
   • Google Ads & Remarketing

Vaše práva
Pokiaľ máte akékoľvek otázky o vašich osobných údajoch, popis vašich práv nájdete nižšie:

Odhlásiť z prijímania propagačných oznámení
Pokiaľ chcete odvolať váš súhlas na prijímanie elektronickej reklamy, môžete použiť odkaz na odhlásenie, ktorý je umiestnený v pätičke príslušného emailu alebo využiť odkaz na nižšie uvedený webový formulár na vybavenie vašej žiadosti.

Výkon vašich práv pri ochrane osobných údajov
Ohľadom vašich žiadostí, využite, prosím, nasledujúce spôsoby komunikácie:

 • i) Spotrebitelia: Využite, prosím, formulár žiadosti spotrebiteľa o osobné údaje na https://datarequest.bsh-group.com/.
 • ii) Obchodníci/dodávatelia/servisní partneri a ich zamestnanci: Kontaktujte, prosím, naše obchodné oddelenie alebo oddelenie nákupu.
 • iii) Naši zamestnanci: Kontaktujte, prosím, naše miestne HR oddelenie.

 

 • Vaše právo na prístup k osobným údajom: Na vašu žiadosť vám poskytneme informácie o údajoch, ktoré o vás uchovávame.
 • Vaše právo na opravu a doplnenie osobných údajov: Pokiaľ nás o tom informujete, opravíme nepresné alebo neúplné údaje o vás za predpokladu, že tieto údaje sú nevyhnutné na zamýšľaný účel spracovania vašich údajov.
 • Vaše právo na výmaz osobných údajov: Na žiadosť vymažeme informácie, ktoré o vás uchovávame. Niektoré údaje ale budú vymazané až po uplynutí stanovenej lehoty, počas ktorej ich budeme mať k dispozícii, napríklad preto, že sme povinní v niektorých prípadoch uchovávať tieto údaje zo zákona alebo preto, že potrebujeme tieto údaje, aby sme splnili svoje zmluvné povinnosti voči vám.
 • Vaše právo na blokovanie vašich osobných údajov: V niektorých právne zákonom stanovených prípadoch zablokujeme vaše údaje, pokiaľ si tak budete priať. Blokované údaje sú ďalej spracovávané iba vo veľmi obmedzenom rozsahu.
 • Vaše právo odvolať súhlas: Súhlas, ktorý je daný na to, aby boli vaše údaje spracované, môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Zákonnosť spracovania vašich osobných údajov zostáva nedotknutá až do okamihu, keď bol váš súhlas odvolaný.
 • Vaše právo vzniesť námietky k spracovaniu vašich osobných údajov: Pokiaľ spracovávame vaše údaje na základe jedného z právnych dôvodov stanovených v článku 6 (odstavec 1e a 1f) Nariadenie (EÚ) č. 2016/679, môžete vzniesť kedykoľvek námietky proti spracovaniu vašich údajov s účinnosťou do budúcnosti. V prípade, že toto namietnete, prestaneme spracovávať vaše údaje za predpokladu, že neexistujú žiadne presvedčivé a oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie. Spracovanie vašich údajov na účely priameho marketingu pre nás nikdy nepredstavuje presvedčivý a oprávnený dôvod.
 • Vaše právo na prenositeľnosť osobných údajov: Na vašu žiadosť môžeme sprístupniť niektoré osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Vaše právo obrátiť sa na dozorný orgán: Ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na orgán na ochranu osobných údajov.
  Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Prenos údajov príjemcom mimo EHP
Osobné údaje prenášame i príjemcom so sídlom mimo EHP, do takzvaných tretích krajín. V tomto prípade zaistíme pred zdieľaním akýchkoľvek údajov, aby príjemca zachoval vhodnú úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia o primeranosti stanoveným Komisiou EÚ pre krajiny alebo dohody o štandardných zmluvných doložkách medzi Európskou úniou a príjemcom) alebo že ste súhlasili s uvedeným zdieľaním.

Radi vám poskytneme prehľad príjemcov v tretích krajinách a kópiu konkrétnych dohodnutých podmienok, ktoré zaisťujú adekvátnu úroveň ochrany údajov. Ak máte o tieto informácie záujem, použite, prosím, kontaktné údaje v týchto Informáciách o ochrane osobných údajov.

Platné od: 01.10.2019

Verzia: DPI_1.1.0 EN CS

Použitie cookies

Prijatím cookies nám umožníte sledovať vaše aktivity na tejto stránke a prispôsobiť vám inzerciu. Pri odmietnutí použijeme cookies iba na štatistické meranie. Ochrana osobných údajov

Prijať
Odmietnuť